A gyógyszertár általános vásárlási és fizetési feltételei

Alkalmazási kör

1. E feltételek vonatkoznak minden vásárlást, távértékesítést, azon belül a termékek gyógyszertár általi átadását, kiszállítását és kölcsönzését magában foglaló szerződéses ügyletre, amelynek (átutalásos vagy készpénzes) kiegyenlítése nem közvetlenül ezen a weboldalon (https://serpha.eu/) keresztül történik, és amely ügyletet a gyógyszertár, vagyis a van Nij Apotheek B.V. (a továbbiakban „Serpha” vagy „a gyógyszertár”) – székhelye: Ripseweg 9 (5424SM), Elsendorp, cégjegyzékszáma: 69986614 és holland adószáma: NL858092207B01 – Önnel, vagyis a pácienssel/fogyasztóval bonyolít le.

Szállítási feltételek

2. Amennyiben a gyógyszertár a páciens/fogyasztó kérésére készlethiányos terméket rendel meg vagy készít el, a páciens/fogyasztó köteles megvásárolni a terméket, kivéve, ha a termék a holland polgári törvénykönyv értelmében nem felel meg az adásvételi szerződésnek.

3. A gyógyszertár által bérbe adott termékért a gyógyszertár eladási árával megegyező összegű kauciót kell letétbe helyezni. A kaució visszajár abban az esetben, ha a bérleti szerződés lejárta után a terméket megfelelő állapotban szolgáltatják vissza a gyógyszertárnak.

4. Terméket csak megsemmisítés céljából veszünk vissza. A termékek árát nem térítjük vissza.

Fizetési feltételek

5. Amennyiben a gyógyszertár követelését közvetlenül a páciens/fogyasztó egészségbiztosítójával szemben érvényesíti, és az egészségbiztosító nem egyenlíti ki időben a kiszállított termékek árát, a gyógyszertár jogosult arra, hogy a vételár kifizetését a pácienstől/fogyasztótól követelje.

Ez esetben a páciensnek/fogyasztónak a gyógyszertár fizetési felszólításától számított 14 napon belül ki kell egyenlítenie a vételárat.

6. Amennyiben a páciens/fogyasztó nem egyenlíti ki határidőre számláját, akkor a páciens/fogyasztó késedelembe esett. Ilyen esetben a páciens/fogyasztó késedelmi kamat megfizetésére köteles. Fogyasztási cikkek adásvétele esetén a kamat összege megegyezik a törvényes mértékű késedelmi kamattal. Más esetekben a páciensnek/fogyasztónak havi 1%-os kamatot kell fizetnie, kivéve, ha a törvényes mértékű késedelmi kamat ennél magasabb, ilyenkor ugyanis ez utóbbi kerül felszámolásra. A tartozás után járó kamatot attól a naptól kell számolni, amikor a páciens/fogyasztó késedelembe esett, addig a napig, amíg ki nem egyenlíti tartozása teljes összegét.

7. A gyógyszertár jogosult a páciens/fogyasztó által fizetett összeget elsősorban a felmerült költségeibe, azután a hátralékos kamatokba, végül az alaptartozásba és a fennmaradó kamatokba beszámítani.

8. A gyógyszertár – anélkül, hogy ezáltal késedelembe esne – visszautasíthatja a fizetésre tett ajánlatot, ha a páciens/fogyasztó a fizetés beszámítására más sorrendet jelöl meg. A gyógyszertár elutasíthatja az alaptartozás teljes visszafizetésének elismerését, amennyiben nem került sor a hátralékos és fennmaradó kamatok és a beszedési költségek kiegyenlítésére.

9. A számla összegével szemben emelt kifogás nem hosszabbítja meg a fizetési kötelezettség határidejét.

10. Az adásvételi szerződés vagy a kiegészítő feltételek ellenkező értelmű rendelkezése hiányában a páciens/fogyasztó által fizetendő összeget távértékesítés esetén az elállási idő kezdetétől számított 14 napon belül, ha pedig elállási idő nem érvényesíthető, akkor az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül ki kell egyenlíteni. Szolgáltatási szerződés esetén a fizetési időszak az azt követő napon veszi kezdetét, hogy a páciens/fogyasztó kézhez kapta a szolgáltatási szerződés visszaigazolását.

11. A páciens/fogyasztó jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől, kivéve a 15. cikkben foglalt korlátozás alkalmazhatósága esetén. Az elállási időszak 14 nap, amely az azt követő napon veszi kezdetét, hogy a páciens/fogyasztó kézhez kapta vagy a gyógyszertárban átvette rendelését.

12. A páciens/fogyasztó úgy érvényesítheti elállási jogát, hogy egyértelmű (pl. írásban, levél, fax vagy e-mail útján tett) nyilatkozattal tudomásunkra hozza a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését. Ehhez nem kötelező jelleggel használhatja az elállási jog érvényesítéséhez rendelkezésre bocsátott nyomtatványunkat ( https://serpha.eu/nl/right-of-withdrawal) .

13. Az elállási időszak betartásához elegendő, ha a páciens/fogyasztó az elállási időszak lejárta előtt elküldi az elállási jog érvényesítésére irányuló szándékáról szóló értesítést.

14. Amennyiben a páciens/fogyasztó eláll a szerződéstől, a gyógyszertár haladéktalanul, de legkésőbb 14 nappal azután, hogy értesült a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésről, visszafizeti az addig az időpontig a visszavont rendeléssel kapcsolatban tett összes kifizetést, a szállítási költséget is beleértve (kivéve a gyógyszertár által felkínált legolcsóbb normál szállítástól eltérő szállítási mód választásából eredő esetleges pluszköltségeket). A visszafizetés ugyanazzal a fizetési móddal történik, mint amelyet a páciens/fogyasztó az eredeti tranzakció során választott, kivéve, ha a páciens/fogyasztó kifejezetten beleegyezett egy attól eltérő fizetési mód alkalmazásába; a gyógyszertár a visszafizetés során semmilyen költséget nem terhel a páciensre/fogyasztóra.

15. Az általános vásárlási feltételek 11–14. cikkében foglalt elállási és termék-visszaküldési jog az alábbi kiszállított termékekre nem vonatkozik:

– romlandó vagy korlátozott eltarthatóságú termékek;

– olyan termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból kifolyólag nem vehetők vissza, illetve amelyek dobozát a kézhez vételt követően felbontották.

Ez utóbbi kitétel alkalmazandó minden orvosi rendelvényre kapható gyógyszerre. Miután a gyógyszertárak nem tudják ellenőrizni, hogyan tárolják otthon a gyógyszereket, a már értékesített gyógyszereket nem bocsáthatják más felhasználók rendelkezésére. A visszaküldött gyógyszereket meg kell semmisítenünk. Ezért a vételárat nem áll módunkban megtéríteni.

16. Termékek páciensek/fogyasztók számára történő értékesítése során a páciens/fogyasztó nem kötelezhető a vételár 50%-át meghaladó előlegfizetésre. Előlegfizetési kötelezettség esetén a páciens/fogyasztó az előleg kifizetését megelőzően nem formálhat jogot a rendelés vagy a szolgáltatás(ok) teljesítésére.

17. A páciens/fogyasztó köteles haladéktalanul értesíteni a gyógyszertárat a számára elküldött vagy megadott fizetési adatok pontatlanságáról.

18. Amennyiben a páciens/fogyasztó nem tesz időben eleget fizetési kötelezettségének, a gyógyszertár felhívja figyelmét a késedelmes fizetésre, és 14 nap haladékot ad a páciens/fogyasztó számára fizetési kötelezettségének teljesítésére. Ha azonban e 14 napos határidő alatt sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a páciens/fogyasztó a hátralékos összeg után törvényes mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, a gyógyszertár pedig jogosult felszámolni a peren kívüli behajtás költségeit. A behajtási költség maximális összege: 15% a hátralék első 2500 eurója után, 10% a következő 2500 eurója után, 5% a következő 5000 eurója után és 1% a következő 190 000 eurója után.

A behajtási költség minimális összege 40 euró. A gyógyszertár a páciens/fogyasztó javára eltérhet az említett összegektől és százalékarányoktól.

19. Az ellenkezőjét alátámasztó bizonyíték hiányában a gyógyszertár nyilatkozata és nyilvántartási adatai szolgáltatják a teljes bizonyítékát a páciens/fogyasztó fizetési kötelezettségének.

Alkalmazandó jog és jogviták

20. Az általános vásárlási feltételek 1. cikke szerinti szerződésekre a holland jog az irányadó.

21. A jelen feltételek hatálya alá tartozó valamely szerződésre vonatkozó vagy azzal kapcsolatban álló bármely jellegű jogvita rendezésére az illetékes holland bíróság jogosult.

Gyógyszerek online értékesítése

22. A gyógyszerek online értékesítésével foglalkozó vállalkozásoknak meg kell felelniük különféle jogszabályoknak és rendelkezéseknek. A gyógyszertár be van jegyezve és szerepel a holland Egészségügyi, Népjóléti és Sportminisztérium CIGB-nyilvántartásában (cím: postbus 16114, 2500 BC Den Haag, amely online megtekinthető a www.aanbiedersmedicijnen.nloldalon).

Szakmai felelősségbiztosítás

23. A gyógyszertár szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik az Aon Nederland C.V. biztosítótársaságnál (címe: Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam), amely Hollandián belül nyújt fedezetet.

Tájékoztatás az általános vásárlási és fizetési feltételekről a páciens/fogyasztó számára

A jogok és kötelezettségek egyértelművé tétele érdekében a hollandiai gyógyszertárak szakmai szervezete, a gyógyszerészet előmozdításával foglalkozó holland királyi társaság (KNMP) meghatározta az általános értékesítési és fizetési feltételeket. Általános feltételeink ezeken a feltételeken alapulnak, és kiegészítik a holland polgári törvénykönyv általános rendelkezéseit. Ha nem jött létre eltérő tartalmú megállapodás Ön és a gyógyszertár között, akkor ezek az általános feltételek alkalmazandók, és Önre mint páciensre/fogyasztóra nézve kötelezőek.

Az általános feltételek akkor alkalmazandók, amikor számlára vásárol a gyógyszertárban, és nem a biztosítótársaságnak állítjuk ki a számlát a biztosítótársaság és a gyógyszertárak között létrejött megállapodás alapján (ahogyan az sok egészségbiztosítónál történik). Amennyiben biztosítója nem fizet, a gyógyszertár felszólíthatja Önt a vételár kiegyenlítésére.

Az általános feltételeket rendelkezésére bocsátjuk, mielőtt szerződést kötne velünk, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjában. Általános feltételeink tartalmát megismerheti úgy is, hogy elolvassa a gyógyszertár nyilvános terében kifüggesztett vagy a gyógyszertár weboldalán közzétett feltételeket.

A legfontosabb szabály, hogy a számlákat legkésőbb kiállításuk napjától számított 14 napon belül ki kell egyenlíteni. Ha nem fizeti ki határidőre a számlát, plusz költségekkel kell számolnia. Fontos továbbá, hogy ha készlethiányos terméket rendelt a gyógyszertárból, akkor köteles megvásárolni és kifizetni a rendelést, kivéve, ha a rendelés nem az Ön által megrendelt termékeket tartalmazza.

Meddőség kezelésére szakosodott, független gyógyszertár
Márkás gyógyszerek kedvező áron
Munkanapon 13:00 óra előtt leadott rendelés
= a következő nap házhoz szállítva.
Serpha | 2024 © | Adószám: NL858092207B01


A Serpha a Nij Apotheek B.V. néven bejegyzett vállalat kereskedelmi neve. Cégjegyzékszáma: 69986614
A Serpha szerepel a CIGB-nyilvántartásban. www.aanbiedersmedicijnen.nl
Segítségre van szüksége?