Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand daaronder mede begrepen, ter handstelling, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet direct (giraal of chartaal) is geschied via deze website (https://serpha.eu/) door ons, de apotheek, van Nij Apotheek B.V. (hierna: "Serpha" of "de apotheek"), statutair gevestigd aan de Ripseweg 9 (5424SM) in Elsendorp, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69986614 en met Nederlands BTW-nummer NL858092207B01 aan u, de patiënt/consument, worden aangeboden.

Leveringsvoorwaarden

2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van het BW.

3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.

4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden

5. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat.

Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.

6. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de patiënt/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de patiënt/consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

11. De patiënt/consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, tenzij de beperking uit artikel 15 van toepassing is. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de patiënt/consument de bestelling bezorgd heeft gekregen of heeft afgehaald bij de apotheek.

12. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt de patiënt/consument ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier ( https://serpha.eu/nl/right-of-withdrawal) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

13. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de mededeling van de patiënt/consument betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht wordt verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

14. Als de patiënt/consument de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die met betrekking tot de herroepen bestelling tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door de apotheek geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de apotheek op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van de apotheek terug. De betaling zal geschieden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de patiënt/consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de patiënt/consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de apotheek bij terugbetaling aan de patiënt/consument geen kosten in rekening brengen.

15. Het recht om de koop te ontbinden en producten terug te sturen als bedoeld in artikel 11 tot en met 14 van de algemene voorwaarden geldt niet bij de levering van producten:

– die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

– die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Dit laatste geldt in ieder geval voor geneesmiddelen op recept. Omdat apotheken niet kunnen controleren hoe de geneesmiddelen bij mensen thuis worden bewaard, is het niet toegestaan deze opnieuw ter hand te stellen aan een andere gebruiker. Teruggestuurde medicijnen moeten worden vernietigd. Om deze reden is restitutie van het aankoopbedrag uitgesloten.

16. Bij de verkoop van producten aan patiënten/consumenten mag de patiënt/consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de patiënt/consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

17. De patiënt/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de apotheek te melden.

18. Indien de patiënt/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de apotheek is gewezen op de te late betaling en de apotheek de patiënt/consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de apotheek gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 en 1% over de volgende € 190.000.

Het minimumbedrag van incassokosten is € 40. De apotheek kan ten voordele van de patiënt/consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

19. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de patiënt/consument gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

20. Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter.

Online aanbieden van medicijnen

22. Online aanbieders medicijnen dienen zich aan allerlei wet- en regelgeving te houden. De apotheek is aangemeld bij en vermeld in het CIGB register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (adres: postbus 16114, 2500 BC Den Haag en online vindbaar via www.aanbiedersmedicijnen.nl).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

23. De apotheek heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon Nederland C.V., Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam met een dekking binnen Nederland.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn daarvan afgeleid en betreffen een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij veel zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraar en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

Onafhankelijke apotheek, gespecialiseerd in vruchtbaarheidsmedicatie
Merkgeneesmiddelen mét prijsvoordeel
Op een werkdag voor 13.00 uur je bestelling afgerond
= de volgende dag in huis.
Serpha | 2024 © | BTW nummer NL858092207B01


Serpha is een handelsnaam van de statutair gevestigde Nij Apotheek B.V. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 69986614
Serpha is vermeld in het CIBG register. www.aanbiedersmedicijnen.nl
Hulp nodig?