Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2019 en geldig vanaf deze datum.

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is uiteraard privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in een apotheek verschillende gegevens vastgelegd. De belangrijkste zijn uw persoons- en medicijngegevens. De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Vanuit de WGBO is Serpha ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en wij beveiligen uw gegevens goed tegen inbreuk door derden.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

Serpha legt gegevens over uw medicijngebruik vast en is de verwerkingsverantwoordelijke.

Door het vastleggen van uw medicijngebruik kan Serpha controleren of het voorgeschreven medicijn in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover u deze heeft doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, kinderwens, enzovoorts. Daarnaast legt Serpha gegevens vast over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. Serpha bewaart uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste 20 jaar in de apotheek. U kunt bij uw apotheek altijd een medicijnoverzicht aanvragen.

Bent u ontevreden over de wijze waarop Serpha met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact opneemt met uw apotheker om dit te bespreken. Serpha neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met de apotheker? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail: info@serpha.eu onder vermelding van ‘ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming). Komt u er niet uit met Serpha? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens legt Serpha vast en met welk doel?

Persoonsgegevens

Gegevens Doel
Naam, adres, postcode, woonplaats Contact met u leggen en onderhouden
Burgerservicenummer Verplichte identificatie
Geboortedatum (en datum van overlijden) Identificatie
Geslacht Identificatie
Telefoonnummer, e-mailadres Contact met u leggen en onderhouden
Naam huisarts, specialisten of andere zorgverleners Contact leggen en onderhouden

Financieel-administratieve gegevens

Gegevens Doel
Verzekeringsgegevens Controle of u bent verzekerd
Machtigingsgegevens Automatisch afschrijven bij u
Declaratiegegevens Declareren bij uw zorgverzekeraar of bij u
Datum inschrijving (en vertrek) Contact onderhouden en dossiervorming

Medische en farmacotherapeutische gegevens

Gegevens Doel
Therapie-/behandel-/medicijngegevens Zorg verlenen:
  - beoordeling van uw gezondheid
  - adviseren over medicijngebruik
  - dossiervorming
Indicaties/reden van voorschrijven (als bekend zijn) Zorg verlenen:
  - beoordeling van uw gezondheid
  - adviseren over medicijngebruik
  - dossiervorming
Contra-indicaties, allergieën en intoleranties (als deze bekend zijn) Zorg verlenen:
  - beoordeling van uw gezondheid
  - adviseren over medicijngebruik
  - dossiervorming
Laboratoriumuitslagen (als deze bekend zijn en als deze van belang zijn voor veilig gebruik van medicijnen) Zorg verlenen:
  - beoordeling van uw gezondheid
  - adviseren over medicijngebruik
  - dossiervorming

In de apotheek gaat Serpha zeer zorgvuldig om met uw gegevens. De apotheker en de apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim. Apotheekmedewerkers en stagiaires hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker, uw dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en uw apotheker onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of er bijwerkingen optreden.

Wanneer en aan wie kan Serpha uw gegevens nog meer geven?

  • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio, kan deze apotheek uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek. Zo controleert de dienstapotheek of u het medicijn dat is voorgeschreven veilig kan gebruiken. De dienstapotheek mag uw gegevens alleen opvragen als u hen hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie hierna de alinea Medische gegevens delen.
  • Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft Serpha aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen aan u zijn verstrekt (uitsluitend de bij uw zorgverzekeraar te declareren middelen).
  • Serpha screent uw medicijngegevens geautomatiseerd om mogelijke verbeteringen in uw farmacotherapie te signaleren en u optimaal te begeleiden in het gebruik van uw medicijnen. Dit gebeurt met beslisregels die op basis van wetenschap, behandelrichtlijnen of contractafspraken worden vormgegeven.
  • Wij delen uw gegevens ook met een financiële administratie van de Nij Geertgen kliniek waarmee wij een overkomst gesloten hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld facturen verwerken.

In spoedeisende situaties kan Serpha uw gegevens doorgegeven aan zorgverleners in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.

Klanttevredenheidsonderzoek
Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met Serpha te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. Serpha wil zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar is ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medicijngegevens.

Medische gegevens delen?
Op www.volgjezorg.nl/toestemming kunt u toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener mag uw medische gegevens dan laten raadplegen door een andere zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen als u dat goed vindt en als het nodig is voor uw behandeling.
U moet voor iedere zorgverlener apart toestemming geven via www.volgjezorg.nl. Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bedenkt u dan wel dat uw medische gegevens dan niet meer te raadplegen zijn.

Voorlichting en verstrekking van medicijnen
De apotheker of apothekersassistent van Serpha informeert u mondeling over medicijnen en hulpmiddelen. Eventueel geeft hij of zij u nog extra schriftelijke informatie mee. Bij het geven van deze informatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Gesprekken die wat langer duren of die over privacygevoelige zaken gaan, voeren zij over het algemeen in een aparte spreekkamer. Ook kunt u hier altijd zelf om vragen, als u daar behoefte aan heeft. Als er voor een andere persoon medicijnen klaarstaan, geeft de apotheker of de apothekersassistent deze medicijnen alleen mee als die andere persoon u toestemming heeft gegeven om de medicijnen af te halen. Haalt iemand anders de medicijnen namens u af? Dan informeert Serpha deze persoon over het gebruik van de medicijnen, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u dit niet wilt. Privacygevoelige informatie vernietigt Serpha in de apotheek apart.

Tip voor uw privacy
Let erop dat u zelf etiketten verwijdert voordat u oude medicijnen komt inleveren. Deze etiketten bevatten uw persoonsgegevens.

Online Services
Persoonsgegevens die u via de website aan de apotheek doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld.

Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op KNMP-informatie.

Onafhankelijke apotheek, gespecialiseerd in vruchtbaarheidsmedicatie
Merkgeneesmiddelen mét prijsvoordeel
Op een werkdag voor 13.00 uur je bestelling afgerond
= de volgende dag in huis.
Serpha | 2024 © | BTW nummer NL858092207B01


Serpha is een handelsnaam van de statutair gevestigde Nij Apotheek B.V. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 69986614
Serpha is vermeld in het CIBG register. www.aanbiedersmedicijnen.nl
Hulp nodig?